Thông báo

Chào thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước!

Sau một thời gian dài, trường THPT Bắc Bình sử dụng trang web: http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ - được thừa kế từ thư viện trực tuyến violet.vn - làm nơi giao lưu gặp gỡ - sẻ chia tài nguyên dạy và học.

Thì nay, trường THPT Bắc Bình đã xây dựng cho mình một website riêng, hoàn toàn độc lập để phục vụ cho việc dạy và học. Rất mong thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước ghé thăm.

Địa chỉ:

http://thptbacbinh.edu.vn

Qua đây, cũng xin chân thành cám ơn thư viện trực tuyến violet.vn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trang web http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ hoạt động tốt trong thời gian qua.

Chúc violet.vn luôn vững mạnh và phát triển - Chúc sức khỏe thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước.

BQT Web trường THPT Bắc Bình.

E 12 - ĐỀ 2 - ÔN TỐT NGHIỆP - BÌNH DƯƠNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 17h:57' 14-01-2013
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TN THPT
TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 THPT- Hệ 7 năm
Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm

Đề thi gồm 03 trang

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Question 1: The teacher told his students………………….laughing.
A. to stop B. stop C. stopped D. stopping
Question 2: I’m going to have my house………….this weekend.
A. redecorates B. redecorated
C. redecorating D. redecorate
Question 3: The boy ……………eyes are brown is my friend.
A. who B. whom C. which D. whose
Question 4: …………….I came to see her yesterday, she was reading a magazine.
A. when B. While C. Before D. After
Question 5: Paul was…………..disappointed with his examination results that he was sad all week.
A. too B. enough C. so D. such
Question 6: Hoi An is a tourist………………… .
A. attraction B. attracted C. attractive D. attract
Question 7: - “How do you do?” - “……………… .”
A. I’m well. Thank you. B. How do you do?
C. Yeah, OK. D. Not too bad.
Question 8: - “I’m taking my driving test tomorrow.”
- “………………………………….…..”
A. Good day B. Good luck
C. Good time D. Good chance
Question 9: - “Excuse me! Where’s the post office?”
- “……………………………………..”
A. It’s over there B. I’m afraid not
C. Don’t worry D. Yes, I think so
Question 10: - “How do you usually go to school?”
- “ …………………………...……..”
A. Two kilometres B. On foot C. Half an hour D. Five days a week
Question 11: I regret…………you that your application has been denied.
A. to inform B. inform C. informing D. to have informed
Question 12: I’m tired……………hearing your excuses.
A. of B. at C. off D. about
Question 13: Do you know the house………….which she lives with her grandmother?
A. by B. in C. with D. to
Question 14: AIDS is a(n) ………..disease.
A. dangerous B. danger C. endangered D. endanger
Question 15: The Association of South East Nations (ASEAN) was…………..in 1967.
A. made B. set C. found D. founded
Question 16: We……………….this course by the end of next year.
A. were finishing B. have finished C. had finished D. will have finished
Question 17: You have got a scholarship; you are luckier…………………… .
A. than I do B. as I do C. than I am D. than I have
Question 18: They are not…………to take part in this program of the World Health Organization.
A. as old B. enough old C. old enough D. so old
Question 19: I was reading when suddenly the lights……………… .

A. opened up B. went out C. put out D. came in
Question 20: Please shut the gate………………….the dog won’t get out.
A. in order for B. so as to C. so that D. in order to
Question 21: ………………….your new teacher yet?
A. Had you met B. Have you met
C. Do you meet D. Are you meeting
Question 22: If you…………John, tell him I’ll phone him later.
A. saw B. see C. has seen D. were seeing
Question 23: Ann lives in London. She………….there for ten years.
A. was living B. is living C. has
 
Gửi ý kiến