Thông báo

Chào thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước!

Sau một thời gian dài, trường THPT Bắc Bình sử dụng trang web: http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ - được thừa kế từ thư viện trực tuyến violet.vn - làm nơi giao lưu gặp gỡ - sẻ chia tài nguyên dạy và học.

Thì nay, trường THPT Bắc Bình đã xây dựng cho mình một website riêng, hoàn toàn độc lập để phục vụ cho việc dạy và học. Rất mong thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước ghé thăm.

Địa chỉ:

http://thptbacbinh.edu.vn

Qua đây, cũng xin chân thành cám ơn thư viện trực tuyến violet.vn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trang web http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ hoạt động tốt trong thời gian qua.

Chúc violet.vn luôn vững mạnh và phát triển - Chúc sức khỏe thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước.

BQT Web trường THPT Bắc Bình.

E 12 - ĐỀ 1 - ÔN TỐT NGHIỆP - BÌNH DƯƠNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 17h:56' 14-01-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 393
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TN THPT
TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 THPT- Hệ 7 năm
Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm

Đề thi gồm 03 trang

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 1 to 5
The relationship between students and the teachers is less formal in the USA than in many other countries. American students do not stand up (1)………their teacher enters the room. Students are generally encouraged to ask questions during class, to stop in the teacher’s office for extra help, and to phone if they are absent. Most teachers (2)………students to enter class late or leave early if necessary. (3)………the lack of formality, students are still expected to be polite to their teachers and fellow classmates.
When students want to ask questions, they usually (4)………a hand and wait to be called on. When a test is being given, talking to a classmate is not only rude but also risky. Most American teachers consider that students who are talking to each other (5)………a test are cheating.

Question 1: A. when B. where C. that D. whether
Question 2: A. let B. allow C. make D. encourage
Question 3: A. Though B. In spite C. Despite D. Because of
Question 4: A. rise B. arise C. raise D. put
Question 5: A. in B. when C. while D. during

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction
Question 6: We haven’t played football together since we have finished the summer course last month.
A B C D
Question 7: A number of wild animals is in danger of extinction.
A B C D
Question 8: If you drank less, you will feel much better.
A B C D
Question 9: There were so much books in the library that I didn’t know which one to choose.
A B C D
Question 10: Do you mind to go out with me to buy some ice cream?
A B C D

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions
Question 11: A. please B. meal C. weather D. peace
Question 12: A. thought B. laugh C. eight D. high
Question 13: A. town B. slow C. power D. how

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Question 14: Did he tell you……………………………………..….?
A. was that the problem B. the problem was what
C. what was the problem D. what the problem was
Question 15: He walked slowly……………………………………. .
A. in his leg bad B. so that his leg was bad
C. because of his bad leg D. so his leg was bad
Question 16: Although the sun was shining, ……………………… .
A. but it was very hot B. it wasn’t very hot
C. yet it was very hot D. it was very hot

Question 17: The doctor advised Robert………………to lose weight.
A. to take more exercise so that he could B. to take more exercise if he wanted
C. that he takes more exercise D. that he should take more exercise in order that
Question 18: ………………….your relatives in England?
A. What do you often visit B. How often you visit
C. How often do you visit D. What often you visit

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions
Question 19: A. engineer B. understand C. religion D. comprehend
Question 20: A. attract B. forecast C. prefer
 
Gửi ý kiến