Thông báo

Chào thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước!

Sau một thời gian dài, trường THPT Bắc Bình sử dụng trang web: http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ - được thừa kế từ thư viện trực tuyến violet.vn - làm nơi giao lưu gặp gỡ - sẻ chia tài nguyên dạy và học.

Thì nay, trường THPT Bắc Bình đã xây dựng cho mình một website riêng, hoàn toàn độc lập để phục vụ cho việc dạy và học. Rất mong thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước ghé thăm.

Địa chỉ:

http://thptbacbinh.edu.vn

Qua đây, cũng xin chân thành cám ơn thư viện trực tuyến violet.vn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trang web http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ hoạt động tốt trong thời gian qua.

Chúc violet.vn luôn vững mạnh và phát triển - Chúc sức khỏe thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước.

BQT Web trường THPT Bắc Bình.

E 10 - CÂU ĐIỀU KIỆN ( CONDITIONAL SENTENCES )

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 06h:48' 19-03-2013
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 1122
Số lượt thích: 0 người
CÂU ĐIỀU KIỆN - KEYS Gạch chân đáp án đúng 1) If that hat costs much, I (would have bought/will buy/bought/would buy) a small one. 2) If you (drive/drove/had driven/driven) more carefully, you wouldn’t have had so many accidents. 3) If I (make/makes/made/had made) that mistake again, my teacher will get angry with me. 4) If I spoke English, my job (was/were/will be/would be) a lot easier. 5) If he (goes/went/had gone/would go) to London yesterday, he (met/would meet/had met/would have met) his old friend. 6) I will lend them some money if they (ask/will ask/asked/had asked) me. 7) If we had known who he was, we (would have invited/have invited/will invite/would invite) him to speak at our meeting. 8) My dog will bark if it (hear/hears/heard/had heard) any strange sound. 9) If I (had/had had/will have/have) enough money, I would buy a house. 10) They (won’t let/not let/wouldn’t let/hadn’t let) you in if you come late. 11) If you (not go/don’t go/hadn’t gone/didn’t go) away, I’ll send for a policeman. 12) If I (were/am/be/was) in your place, I would accept Mr. Anderson’s invitation. 13) If I (win/had won/won/winning) a big prize in a lottery, I’d give up my job. 14) If I (is/am/was/were) you, I (will tell/told/would tell/would have told) the truth. 15) I was busy. If I (have/had/had had/have had) free time. I (would go/will go/would have gone/go) to the cinema with you. 16) Why didn’t you attend the meeting? Oh, I did not know. If I (know/knew/had known/known) I (would come/would have come/will come/had come) there. 17) What (would/will/did/had) we do if they do not come tomorrow? 18) If I had enough time now, I (would write/write/will write/wrote) to my parents. 19) It’s too bad Helen isn’t here. If she (is/was/were/are) here, she (will know/knows/would know/would have known) what to do. 20) If I don’t eat breakfast tomorrow morning, I (will get/got/would get/had got) hungry during class. 21) If she (come/comes/came/had come) late again, she’ll lose her job. 22) I’ll let you know if I (find/finds/found/had found) out what’s happening. 23) If we (live/lived/would live/had lived) in a town, life would be better. 24) I’m sure he wouldn’t mind if we (arrive/arriving/arrived/had arrived) early. 25) We (will phone/would phone/phoned/had phoned) you if we have time. 26) If I won the lottery, I (gave/had given/will give/would give) you half the money. 27) It (will/would/can/may) be a pity if she married Fred. 28) If I’m free on Saturday, I (to go/could go/went/can go) to the mountains. 29) She (will has/had/will have/have) a nervous breakdown if she goes on like this. 30) I know I’ll feel better if I (will stop/stopped/stop/had stopped) smoking. 31) If I (am/were/will be/had been) you, I would help him. 32) I could have understood him if he (speaks/spoke/had spoken/would speak) more slowly. 33) He didn’t listen to the teacher. If he (listens/listened/has listened/had listened) carefully, he (will performed/would perform/would have performed/had performed) well in the examination. 34) He’s waiting for his mother to come back from Chicago. If his mother (come/comes/will come/came) home, he (will has/will have/has/had) a lot of presents. 35) He wanted to buy some Christmas presents but he couldn’t. If he (afforded/affords
 
Gửi ý kiến