Thông báo

Chào thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước!

Sau một thời gian dài, trường THPT Bắc Bình sử dụng trang web: http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ - được thừa kế từ thư viện trực tuyến violet.vn - làm nơi giao lưu gặp gỡ - sẻ chia tài nguyên dạy và học.

Thì nay, trường THPT Bắc Bình đã xây dựng cho mình một website riêng, hoàn toàn độc lập để phục vụ cho việc dạy và học. Rất mong thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước ghé thăm.

Địa chỉ:

http://thptbacbinh.edu.vn

Qua đây, cũng xin chân thành cám ơn thư viện trực tuyến violet.vn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trang web http://violet.vn/thpt-bacbinh-binhthuan/ hoạt động tốt trong thời gian qua.

Chúc violet.vn luôn vững mạnh và phát triển - Chúc sức khỏe thầy(cô) và các em học sinh trên mọi miền đất nước.

BQT Web trường THPT Bắc Bình.

E 10 - 2013 - TUYỂN ĐỀ THI HK2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 15h:03' 21-02-2013
Dung lượng: 149.0 KB
Số lượt tải: 1994
Số lượt thích: 0 người
E 10 – TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC KÌ II - 2013

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Môn: TIẾNG ANH 10
Thời gian làm bài: 60 phút; Đề gồm 50 câu, HS làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệmMã đề thi 136

I. Tìm một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại trong các câu sau.
Câu 1: A. ought B. would C. should D. could
Câu 2: A. organized B. happened C. filled D. photographed
Câu 3: A. thief B. these C. their D. thus
Câu 4: A. arrow B. throw C. bowl D. knowledge
Câu 5: A. events B. footballs C. films D. violins
II. Chọn phương án đúng A hoặc B, C, D để hoàn thành các câu sau đây.
Câu 6: I hope that you .................... a good time tomorrow.
A. will have B. are having C. shall have D. are going to have
Câu 7: I’m learning English ………….... English songs.
A. singing B. to singing C. for sing D. to sing
Câu 8: The paper has ………….. good news today.
A. some B. a C. the D. an
Câu 9: Jack will miss his bus ……………... he leaves now.
A. if B. when C. until D. unless
Câu 10: I spent the evening …………... with my friends.
A. to chat B. chatting C. chat D. for chatting
Câu 11: The …………. are those who can not speak.
A. deaf B. sighted C. blind D. dumb
Câu 12: You look very tired, you .............. stay at home and relax.
A. have B. are C. should D. will
Câu 13: She likes her children ……………. to the dentist every six months.
A. go B. going C. to go D. to going
Câu 14: Marie Curie …………... the Radium Institute in 1914.
A. found B. organized C. founded D. set off
Câu 15: Dinosaurs were one of the first …….... which existed on the Earth.
A. species B. immigrants C. settlers D. pioneers
Câu 16: The …………... are those who don’t have jobs.
A. unemployment B. unemployed C. unemployers D. unemployees
Câu 17: .................. is our national anthem composed?
A. By whom B. Whom C. By who D. With whom
Câu 18: The lift is out of order, ................ is too bad.
A. that B. which C. who D. where
Câu 19: What should we do to reduce the level of ………….....?
A. pollutes B. pollution C. pollute D. polluting
Câu 20: There are various ……………... and animals in tropical forests.
A. planter B. plant C. plantations D. plants
Câu 21: The boy is wearing a(n) ............ shirt. It’s too long and lose.
A. oversized B. small-sized C. large-sized D. medium-sized
Câu 22: London is ………... the river Thames.
A. in B. at C. of D. on
Câu 23: “Are you single or married?” is to ask about one’s ..............
A. nationality B. address C. marital status D. occupation
Câu 24: Three- quarters of the Earth is covered by ..........
A. mountains B. sand C. seas and oceans D. soil
Câu 25: Children in Ms Thuy’s class are dumb, deaf and ............. retarded.
A. spiritedly B. totally C. mentally D. normally
Câu 26: What a ………. person the old woman was!
A. humanism B. human C. humanitarian D. humane
Câu 27: He will ring us up when he …………. in Paris.
A. will arrive B. arrived C. arrives D. would arrive
Câu 28: “ ... …………do you go swimming?” – “Twice a week”.
A. How long B. How often C. What time D. How
Câu 29: ………….. to watch TV a lot when you were small?
A. Did you use B. Were you using C. Did you get used D. Were you used
Câu 30: She ………….. on a cruise next summer.
 
Gửi ý kiến